Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową http://zamowchoinke.pl/sklep/ zwany dalej „Sklep” jest JR DESIGN RYSZARD PAŁKA, uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN , NIP: 777-32-53-959.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zamowchoinke.pl, 607 130 741.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy 
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://zamowchoinke.pl/sklep/.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych 
oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://zamowchoinke.pl/sklep/ prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
2. Właściciel – JR DESIGN RYSZARD PAŁKA, uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN , NIP: 777-32-53-959
3. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji 
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
6. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej 
lub zawodowej.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi 
od pracy.
10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
11. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
• dostęp do sieci Internet;
• adres poczty email.
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki 
te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą 
do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowyma Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje 
o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://zamowchoinke.pl/sklep/ i stanowiącej integralną część Regulaminu.
IV. Proces złożenia zamówienia
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres 
e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta Klienta” jest nieobowiązkowe i nieodpłatne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w formularzu zamówienia.
5. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
6. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym 
przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy 
prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
• podanie danych do formularza zamówienia opcjonalnie do formularza logowania,
• wybór formy płatności;
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
9. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
10. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
11. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
• opis produktu;
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
• cenę zamówienia =cena łączna produktów + koszty wykonania umowy 
(m.in. dostawy);
• formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
• nr konta jeżeli wybrał przedpłatę;

V. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
a) systemu płatności TPAY, warunki korzystania z systemu płatności określone są w Regulaminie systemu płatności, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
b) płatność przy odbiorze osobistym.

VI. Ceny
1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
VII. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
a) Kurier;
b) Odbiór osobisty

2. Termin dostawy to od 1 do 3 dni roboczych od czasu realizacji zamówienia, chyba że, termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
3. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni 
od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.
6. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.
7. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku 
do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
8. Towary dostarczane są na terenie Polski.
VIII. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Klientówbędących Konsumentami.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:. JR DESIGN RYSZARD PAŁKA, uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN , adres email: kontakt@zamowchoinke.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: JR DESIGN RYSZARD PAŁKA, uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN , NIP: 777-32-53-959

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta 
o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi 
w wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne)
• świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

IX. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy 
za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in.

listownie na adres: JR DESIGN RYSZARD PAŁKA, uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN ;

wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zamowchoinke.pl.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
6. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym 
w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencji.
9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
11. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych jest JR DESIGN RYSZARD PAŁKA, uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN , NIP: 777-32-53-959, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://zamowchoinke.pl/sklep/ . Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
4. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
5. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, 
jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje 
na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora 
ds. Ochrony Danych Osobowych.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia odwołania do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XI. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://zamowchoinke.pl/sklep/ .
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
• wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
• powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
• platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

ZAŁĄCZNIK 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość i data: ……………..………………
JR DESIGN RYSZARD PAŁKA,
uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN ,
NIP: 777-32-53-959

Dane Kupującego

Imię i nazwisko: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………….………………..……………………………………………………………………………..
Telefon/e-mail: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Nr zamówienia: ………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Nr konta: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacje o produktach

Nazwa produktu: ……………………….…………………………………………….……..………………………………………………………
Data zakupu: ………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy): ………………………………………………………………
Forma zapłaty: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Data otrzymania produktu: ………….…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenia Kupującego

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

……………………..………………….………………
podpis

ZAŁĄCZNIK 2

FORMULARZ
REKLAMACYJNY

……………….., dnia ………………..

……………………………………..
ul. ………………..
…………………
/dane Użytkownika
JR DESIGN RYSZARD PAŁKA,
uL. RABOWICKA 39 C, 62-020 JASIN ,
NIP: 777-32-53-959
.
Nazwa reklamowanego produktu
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..
Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..
Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………
podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)
Opis:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania reklamacji):
a) Naprawa;
b) Wymiana;
c) Obniżeniu ceny;
d) Odstąpienie od umowy, jeżeli wada była ISTOTNA dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku ………………………………………………………………………………………………………………………….
nr rachunku …………………………………………………………………………………………………………………….
MIEJSCOWOŚĆ……………………………………DATA…………………………………………………………………….

……………………………………
PODPIS

UWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe.

26 lutego 2018
0